TSS Bauform TRA und Stefa Type CB - TRA000050-VC2V5