TSS Bauform TRA und Stefa Type CB - TRAF00400-VC2V5