Turcon® Roto Glyd Ring® - Innendichtend - TG3100280-Z80V