Turcon® Roto Glyd Ring® - Innendichtend - TG3200900-Z80V