Turcon® Roto Glyd Ring® - Internal Sealing - TG3200900-Z80V