Turcon® Roto Glyd Ring® - Sellado interno - TG3100280-Z80V