Turcon® Roto Glyd Ring® - Sellado interno - TG3200900-Z80V