Turcon® Roto Glyd Ring® - tenuta interna - TG3100280-Z80V