Turcon® Roto Glyd Ring® - tenuta interna - TG3200900-Z80V